Thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Hệ thống văn bản
07/2023/QĐ-UBND
23/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Yên
04/2023/QĐ-UBND
14/02/2023 Quyết định v/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026
1021/UBND-TH
10/03/2023 Công văn về việc Quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh
3217/UBND
29/09/2022 V/v thực hiện quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh phú yên
15/2022/QĐ-UBND
15/04/2022 Quyết định Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022
705/STNMT-MT
14/03/2022 Công văn v/v lấy ý kiến dự thảo ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường của UBND cấp huyện, cấp xã
737-CV/TU
22/03/2022 V/V: Triển khai, hưởng ứng cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022
639/BTTTT-THH
28/02/2022 V/v tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước
747/STNMT
16/03/2022 Công văn: V/V Phối hợp rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi các Luật Thuế và cung cấp số liệu
1099/UBND-ĐTXD
15/03/2022 Công văn v/v Chuẩn bị mỏ VLXD và vị trí đổ thải VLXD phục vụ dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh và đoạn Chí Thạnh - Vân Phong)
571/STNMT-VP
01/03/2022 Công văn: V/V triển khai văn bản hợp nhất các Thông tư quy định về lĩnh vực đất đai
401/UBND
16/02/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2695/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2021 của Bộ Tài nguyên & môi trường
39/TB-UBND
20/01/2022 Thông báo về việc đăng ký nhu cầu mục đích, giao đất, cho thuê đất trong năm 2022
240/KH-UBND
31/12/2021 Kế hoạch về việc Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 của UBND thị xã Sông Cầu
1836/QĐ-UBND
17/12/2021 Quyết định Ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
3775/UBND-VX
20/12/2021 Về việc thực hiện công văn số 4435/SYT-NVY của Sở Y tế tỉnh Phú Yên (phòng chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh)
2572/SVHTTDL-TCPC
23/11/2021 Công văn V/v quán triệt, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới về văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021
601/QĐ-UBND
30/04/2021 Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2021
897/QĐ-UBND
01/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2021
274/BC-UBND
10/09/2021 Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND thị xã 0973.882.527
Trưởng phòng Nội vụ 0986.822.977
Điện thoại bàn 02573.699.799
Thanh tra Sở Nội vụ 02573842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ 02573842954

Thông tin công chức hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Họ và tên Dương Tấn Hoàng
Điện thoại di động 0906543839
Mẫu hồ sơ cấp GPXD Tải về
  • Đưa công dân về các khu cách ly cộng đồng xã, phường tại thị xã Sông Cầu
  • Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên
  • Đăng ký tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Quy trình “6 bước” hướng dẫn cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp NK 2021 - 2026

Thống kê truy cập