image banner

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG THỊ XÃ SÔNG CẦU "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH; TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM; KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" "BIẾT CHÀO HỎI, BIẾT LẮNG NGHE, BIẾT GIẢI THÍCH, BIẾT XIN LỖI, BIẾT CẢM ƠN".

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thị xã bầu
Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm do HĐND thị xã tiến hành chiều ngày 14/11, Chủ tịch ND thị xã Trần Kinh Danh có số phiếu "tín nhiệm cao" cao nhất đạt 27/28 phiếu.

Chiều ngày 14/11, HĐND thị xã Sông Cầu khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 13.

Một trong những nội dung của kỳ họp là việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thị xã bầu.

Theo tờ trình, HĐND thị xã lấy phiếu tín nhiệm 16 người, trong đó, Thường trực HĐND thị xã có 4 người, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng 2 Ban của HĐND thị xã (4 người), Lãnh đạo UBND thị xã (3 người); các ủy viên UBND thị xã (09 người).

Tại kỳ họp, 28 đại biểu HĐND thị xã có mặt tham gia bỏ phiếu ( Vắng 03 đại biểu có lý do). Các đại biểu nhất trí cao với những nội dung đánh giá trong các báo cáo cá nhân cũng như bản kê khai tài sản, thu nhập của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Có 03 lượt ý kiến tham gia về các nội dung liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm.

Theo kết quả được công bố sau đó, ông Trần Kinh Danh  - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã có số phiếu “tín nhiệm cao” đạt 27 phiếu, bằng 96,4 % tổng số phiếu; số phiếu “tín nhiệm” là một phiếu, bằng 3,6 % tổng số phiếu; số phiếu “tín nhiệm thấp” là 0 phiếu, bằng 0 % tổng số phiếu. Ba vị trí còn lại trong Thường trực HĐND thị xã cũng đều có số phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm.

Trong khi đó, một số lãnh đạo phòng chuyên môn có số phiếu "tín nhiệm" nhiều hơn "tín nhiệm cao". Kết quả bỏ phiếu được 100% đại biểu HĐND thị xã có mặt nghị quyết thông qua.

anh tin bai

Đại biểu HĐND thị xã Sông Cầu khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2023 biểu quyết
thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

 

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo thị xã Sông Cầu chiều ngày 14/11

I - KHỐI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1. Ông Trần Kinh Danh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao:        27 phiếu (chiếm 96,4% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm:              01 phiếu (chiếm 3,6% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu)

2. Bà Trần Thị Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao:        26 phiếu (chiếm 92,6% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm:              01 phiếu (chiếm 3,6% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu)

3. Ông Trần Xuân Đạt, Trưởng ban Kinh tế-xã hội Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao:        22 phiếu (chiếm 78,6% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm:              05 phiếu (chiếm 17,9% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu)

4. Ông Lê Minh Thơ, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao:        22 phiếu (chiếm 78,6% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm:              05 phiếu (chiếm 17,9% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu)

II – KHỐI ỦY BAN NHÂN DÂN

5. Ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao:        17 phiếu (chiếm 60,7% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm:              11 phiếu (chiếm 39,3% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      00 phiếu (chiếm 00 % tổng số phiếu)

6. Ông Lâm Duy Dũng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao:        22 phiếu (chiếm 78,6% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm:              06 phiếu (chiếm 21,4% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu)

7. Ông Võ Ngọc Thạch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao:        22 phiếu (chiếm 78,6% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm:              06 phiếu (chiếm 21,4% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu)

8. Ông Huỳnh Hải Phú, Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng Công an thị xã

+ Số phiếu tín nhiệm cao:        24 phiếu (chiếm  85,7% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm:              04 phiếu (chiếm 14,3% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu)

9. Ông Mai Thanh Hồng, Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã

+ Số phiếu tín nhiệm cao:        18 phiếu (chiếm  64,3% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm:              10 phiếu (chiếm 35,7% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu)

10. Ông Bùi Ngọc Tâm, Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã

+ Số phiếu tín nhiệm cao:        14 phiếu (chiếm  50% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm:              12 phiếu (chiếm 42,9% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      02 phiếu (chiếm 7,1% tổng số phiếu)

11. Ông Lê Hữu Trung, Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Quản lý Đô thị thị xã

+ Số phiếu tín nhiệm cao:        20 phiếu (chiếm  71,4% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm:              07 phiếu (chiếm 25% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      01 phiếu (chiếm 3,6% tổng số phiếu)

12. Ông Đỗ Văn Chính, Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Nội vụ thị xã

+ Số phiếu tín nhiệm cao:        23 phiếu (chiếm 82,1% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm:              05 phiếu (chiếm 17,9% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu)

13. Ông Trần Ngọc Long, Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Tư pháp thị xã

+ Số phiếu tín nhiệm cao:        14 phiếu (chiếm 50% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm:              11 phiếu (chiếm 39,3% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      03 phiếu (chiếm 10,7% tổng số phiếu)

14. Ông Lê Minh Phú, Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã

+ Số phiếu tín nhiệm cao:        15 phiếu (chiếm 53,6% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm:              11 phiếu (chiếm 39,3% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      02 phiếu (chiếm 7,1% tổng số phiếu)

15. Ông Trần Lâm Sắt, Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã

+ Số phiếu tín nhiệm cao:        21 phiếu (chiếm 75% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm:              07 phiếu (chiếm 25% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      00 phiếu (chiếm 00% tổng số phiếu)

16. Ông Hồ Nam Yên, Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Kinh tế thị xã.

+ Số phiếu tín nhiệm cao:        10 phiếu (chiếm 35,7% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm:              14 phiếu (chiếm 50% tổng số phiếu)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      04 phiếu (chiếm 14,3% tổng số phiếu)

Lê Hưng

image advertisement
image advertisementimage advertisement

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND thị xã 0905269127
Trưởng phòng Nội vụ 0939408037
Điện thoại bàn 02573875306
Thanh tra Sở Nội vụ 02573842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ 02573842954

Thông tin công chức hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Họ và tên Dương Tấn Hoàng
Điện thoại di động 0906543839
Mẫu hồ sơ cấp GPXD Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
      
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 58
  • Trong tuần: 1,546
  • Tất cả: 9,309