image banner

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG THỊ XÃ SÔNG CẦU "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH; TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM; KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" "BIẾT CHÀO HỎI, BIẾT LẮNG NGHE, BIẾT GIẢI THÍCH, BIẾT XIN LỖI, BIẾT CẢM ƠN".

Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị

Thị ủy Sông Cầu vừa ban hành công văn về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Công chức Bộ phận một cửa TX Sông Cầu hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Công văn số 589-CV/TU, ngày 20/6/2013 của Ban Thường vụ Thị ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, gắn bó, phục vụ Nhân dân.

 

Tuy nhiên, vẫn còn có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; thái độ phục vụ, giao tiếp ứng xử có lúc chưa thật sự thân thiện; thiếu chủ động, quyết liệt trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tiến độ, chất lượng giải quyết công việc chưa đảm bảo theo yêu cầu.

 

Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Chỉ thị số 39-CT/TU); đồng thời để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng phục vụ, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, cải thiện và nâng cao các chỉ số liên quan công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

 

1- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm, hiệu quả các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm nêu gương và xây dựng, thực hiện văn hóa công sở, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

 

2- Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; khẩn trương trở lại làm việc bình thường sau thời gian nghỉ Tết, không vui Xuân, đón Tết kéo dài. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

 

Nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, kiểm tra công vụ; thường xuyên kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc, nhất là các bộ phận trực tiếp tiếp xúc, hướng dẫn cho người dân, các tổ chức, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác phù hợp đối với cán bộ, công chức năng lực chuyên môn yếu, thiếu trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu công việc. Khuyến khích, phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thi hành công vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

 Chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời nêu cao trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung có liên quan. Các hồ sơ trình xin ý kiến cấp trên phải đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định và chỉ trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 

 

3- Chủ động thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính. Tập trung triển khai có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bảo đảm nguyên tắc người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ. Quan tâm đầu tư nguồn lực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, việc quản lý công việc, nhiệm vụ được giao và giám sát giờ giấc làm việc. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi công khai đối với các trường hợp giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn. Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

 

4- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trước hết phải gương mẫu đi đầu, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị mình; công tâm, khách quan trong phân công nhiệm vụ và sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý. Xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, thân thiện, hiện đại. Tham dự các cuộc họp đúng thành phần, thời gian quy định. 

 

Phổ biến, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình quản lý không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khi tham gia giao thông; nếu để xảy ra sai phạm thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy. 

 

5- Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc. Thực hiện tốt các quy định về đạo đức, văn hóa ứng xử của người cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao; các chuẩn mực đạo đức gia đình, xã hội, thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

 

Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, tránh để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy, né tránh công việc. Nghiêm cấm lợi dụng nhiệm vụ, vị trí công tác để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. 

 

Nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, kể cả thời gian được phân công trực; không tụ tập, tổ chức ăn, uống tại cơ quan trong giờ làm việc; không sử dụng địa chỉ trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị để đăng ký giao dịch, nhận hàng qua mạng.

 

6- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã phối hợp thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ. Tăng cường vận động sự tham gia, giám sát, đánh giá của người dân, doanh nghiệp trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU và Công văn này trên địa bàn thị xã. 

 

7- Ban Tuyên giáo Thị ủy định hướng tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chỉ thị số 39-CT/TU và Công văn này của Ban Thường vụ Thị ủy; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng và Nhân dân trong việc giám sát, phát hiện, biểu dương những trường hợp thực hiện tốt, đồng thời phê phán những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính và tinh thần, thái độ phục vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. 

 

8- Ủy ban Kiểm tra Thị ủy phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU và Công văn này của Ban Thường vụ Thị ủy đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong toàn thị xã. 

 

9- UBND thị xã chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Công văn này; kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất Ban Thường vụ Thị ủy các nội dung có liên quan. Tiếp tục duy trì hiệu quả số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

 

Công văn này được quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng.

 

THỊ ỦY SÔNG CẦU

 

image advertisement
image advertisementimage advertisement

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND thị xã 0905269127
Trưởng phòng Nội vụ 0939408037
Điện thoại bàn 02573875306
Thanh tra Sở Nội vụ 02573842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ 02573842954

Thông tin công chức hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Họ và tên Dương Tấn Hoàng
Điện thoại di động 0906543839
Mẫu hồ sơ cấp GPXD Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
      
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1